Hrvatski English Deutsch Česky Spain

Domovní rád


Abychom Vám mohli zabezpecit príjemný pobyt a vyhnuli se eventuálním nedorozumením, prosíme Vás, abyste si pozorne precetli Domovní rád. Úhradou rezervace automaticky potvrzujete, že jste s Domovním rádem obeznámen, a že s ním souhlasíte, jakož i to, že ho budete v plné míre respektovat. Nedodržování Domovního rádu muže být duvodem pro zrušení Vaší rezervace a zúctování plné ceny pobytu bez ohledu na nucené drívejší opuštení privatního ubytování.

 

1.    Po príchodu do objektu klienti odevzdají pronajímateli osobní dokumenty všech osob pro potrebu prihlášení k pobytu (cestovní pasy nebo obcanské prukazy, voucher) a uhradí doplatek za ubytování. Osobní dokumenty musí být klientum vráceny do 24 hodin.

2.    Pronajímatel je klientum k dispozici po dobu pobytu, aby mohl poskytnout všechny informace a pomoc, kterou by klienti mohli potrebovat.

3.    Klienti mají zodpovednost udržovat porádek a cistotu ubytování. Pronajímatel není povinen uklízet po dobu pobytu klientu, jakož ani vynášet odpadky z ubytovacích jednotek.

4.    Pronajímatel vymení povlecení každých 7 dní.

5.    Klienti jsou zodpovední za bezpecnost svých vecí a cenností, které si odložili v ubytovací jednotce. Pronajímatel nezodpovídá za jejich prípadnou ztrátu ci odcizení. Z toho duvodu pri odchodu z ubytovací jednotky je potreba bezpodmínecne zamknout dvere a zavrít okna.

6.    Pronajímatel nemá právo v neprítomnosti klienta vcházet do pronajaté ubytovací jednotky. Výjimku predstavují zvláštní okolnosti, pri kterých je nevyhnutelné vejít dovnitr z duvodu vyhnutí se možným škodám nebo nebezpecí. O svém vstupu pronajímatel musí klienty informovat ihned pri prvním následujícím kontaktu. V prípade oprávnené pochybnosti pronajímatele, že došlo ke škode na jeho majetku, jsou klienti povinni umožnit mu vstup do ubytovací jednotky kvuli proverení situace.

7.    Klienti mohou privézt domácí mazlícky do ubytovací jednotky pouze s povolením pronajímatele. Domácí mazlícek bez predcházejícího nahlášení pri rezervaci není povolen a pronajímatel objektu a cestovní kancelár mají plné právo na zrušení rezervovaného ubytování. Klient je povinný dávat pozor, aby domácí mazlícek neskákal po nábytku a nedelal škody, jakož i vynášet jeho výkaly z apartmánu, ze dvora, z domu, z jeho nejbližšího okolí a z pláže. Pokud bylo dopredu dohodnuto, že bude klient mít domácího milácka pouze venku, je prísne zakázané pouštet ho do vnitrních prostoru objektu.

8.    Není povolené prinášet do objektu zbrane, lehce zápalné a explozívní látky, ci látky se silným nebo nepríjemným zápachem. Taktéž je zakázané používat jakékoliv vlastní kuchynské spotrebice (varná konvice, elektrická plotna apod.) ci jiné elektrické prístroje (ventilátor apod.) bez povolení pronajímatele.

9.    Klient je povinen starat se o pronajatou ubytovací jednotku a nepoškozovat nábytek a zarízení v interiéru i exteriéru objektu. Není povoleno premistovat nábytek mezi jednotlivými místnostmi, ani vynášet vnitrní vybavení do jiné ubytovací jednotky, mimo dum nebo na pláž.

10.  Klient je povinen bezpodmínecne zavrít slunecníky, zavrete výsuvné markýzy, vypnout svetla, elektrické a plynové spotrebice a zavrít vodovodní kohoutky pred odchodem z ubytovací jednotky. Je zakázano nechávat zbytecne zapnutou klimatizaci pokud klient opustí ubytovací jednotku nebo vetrá otevrenými okny ci dvermi. Chlazení jídla a nápoju tekoucí vodou není povoleno. Je zakázano házení odpadku do záchodu, umyvadla a druhých míst, která na to nejsou urcena, jakož i na dvore a v okolí domu.

11.  V interiéru a exteriéru ubytovací jednotky je prísne zakázaná prítomnost osob, které v ní nejsou ubytované. Pokud se v objektu pohybují osoby, které v ní nejsou registrované nebo nejsou prihlášené pri rezervaci, má pronajímatel nebo cestovní kancelár plné právo klientum zrušit ubytování. Klienti ze sousedních domu nebo z jiných ubytovacích jednotek stejného objektu, které však nejsou ve vlastnictví stejného pronajímatele, nemají právo na pobývání v této ubytovací jednotce bez jeho souhlasu.

12.  Klient, který nechtene nebo naschvál zpusobí škodu na majetku, musí pronajímateli proplatit plnou výši škody, ke které došlo.

13.  Pokud klient v den príjezdu plánuje prijet do rezervovaného ubytování až po 20. hodine, je povinen predem informovat pronajímatele o svém pozdejším príjezdu. Vyhneme se tím situaci, že pronajímatel v domnení zrušené rezervace by mohl prijmout jiné hosty. Pokud host nenahlásí pozdejší príjezd (po 20:00), bude mít hostitel za to, že host ubytování zrušil.

14.  V den odjezdu jsou klienti povinni opustit ubytovací jednotku do 10. hodiny, aby se mohla pripravit pro nové klienty, kterí do ní prijedou od 14. hod. Rezervovaný objekt klienti musí zanechat ve stejném stavu, v jakém ho prevzali pri príjezdu – nepoškozený a v porádku.

15.  Doba mezi 23. a 8. hodinou ranní je vyhrazena pro nocní klid a doba mezi 14. a 17. hodinou odpoledné pro odpolední klid. Behem techto dob je nutné brát ohled na pronajímatele, sousedy a ostatní klienty v objektu, a neobtežovat je hlukem.

16.  Klientovi, který nedodržuje pravidla Domácího rádu a narušuje klid v objektu, muže být pobyt zrušen. V prípade zrušení pobytu ze strany pronajímatele z duvodu porušování pravidel Domácího rádu, se klientovi bez ohledu na vynucené zkrácení pobytu v objektu uhrazená cástka nevrací.

Nástupem k pobytu se rozumí, že je klient obeznámen s Domácím rádem a souhlasí se závazky a podmínkami, které jsou v Domácím rádu uvedeny. Všechny spory, které se nemohou vyrešit interne s pronajímatelem, budou rešeny intervencí policie nebo u soudu ve Makarska. Reklamace se zohlednují pouze v prípade, pokud jsou nahlášeny behem pobytu. Dodatecné reklamace nebudou akceptovány.