Hrvatski English Deutsch Česky Spain

Domovní řád


Abychom Vám mohli zabezpečit příjemný pobyt a vyhnuli se eventuálním nedorozuměním, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli Domovní řád. Úhradou rezervace automaticky potvrzujete, že jste s Domovním řádem obeznámen, a že s ním souhlasíte, jakož i to, že ho budete v plné míře respektovat. Nedodržování Domovního řádu může být důvodem pro zrušení Vaší rezervace a zúčtování plné ceny pobytu bez ohledu na nucené dřívější opuštění privatního ubytování.

 

1.    Po příchodu do objektu klienti odevzdají pronajímateli osobní dokumenty všech osob pro potřebu přihlášení k pobytu (cestovní pasy nebo občanské průkazy, voucher) a uhradí doplatek za ubytování. Osobní dokumenty musí být klientům vráceny do 24 hodin.

2.    Pronajímatel je klientům k dispozici po dobu pobytu, aby mohl poskytnout všechny informace a pomoc, kterou by klienti mohli potřebovat.

3.    Klienti mají zodpovědnost udržovat pořádek a čistotu ubytování. Pronajímatel není povinen uklízet po dobu pobytu klientů, jakož ani vynášet odpadky z ubytovacích jednotek.

4.    Pronajímatel vymění povlečení každých 7 dní.

5.    Klienti jsou zodpovědní za bezpečnost svých věcí a cenností, které si odložili v ubytovací jednotce. Pronajímatel nezodpovídá za jejich případnou ztrátu či odcizení. Z toho důvodu při odchodu z ubytovací jednotky je potřeba bezpodmínečně zamknout dveře a zavřít okna.

6.    Pronajímatel nemá právo v nepřítomnosti klienta vcházet do pronajaté ubytovací jednotky. Výjimku představují zvláštní okolnosti, při kterých je nevyhnutelné vejít dovnitř z důvodu vyhnutí se možným škodám nebo nebezpečí. O svém vstupu pronajímatel musí klienty informovat ihned při prvním následujícím kontaktu. V případě oprávněné pochybnosti pronajímatele, že došlo ke škodě na jeho majetku, jsou klienti povinni umožnit mu vstup do ubytovací jednotky kvůli prověření situace.

7.    Klienti mohou přivézt domácí mazlíčky do ubytovací jednotky pouze s povolením pronajímatele. Domácí mazlíček bez předcházejícího nahlášení při rezervaci není povolen a pronajímatel objektu a cestovní kancelář mají plné právo na zrušení rezervovaného ubytování. Klient je povinný dávat pozor, aby domácí mazlíček neskákal po nábytku a nedělal škody, jakož i vynášet jeho výkaly z apartmánu, ze dvora, z domu, z jeho nejbližšího okolí a z pláže. Pokud bylo dopředu dohodnuto, že bude klient mít domácího miláčka pouze venku, je přísně zakázané pouštět ho do vnitřních prostorů objektu.

8.    Není povolené přinášet do objektu zbraně, lehce zápalné a explozívní látky, či látky se silným nebo nepříjemným zápachem. Taktéž je zakázané používat jakékoliv vlastní kuchyňské spotřebiče (varná konvice, elektrická plotna apod.) či jiné elektrické přístroje (ventilátor apod.) bez povolení pronajímatele.

9.    Klient je povinen starat se o pronajatou ubytovací jednotku a nepoškozovat nábytek a zařízení v interiéru i exteriéru objektu. Není povoleno přemisťovat nábytek mezi jednotlivými místnostmi, ani vynášet vnitřní vybavení do jiné ubytovací jednotky, mimo dům nebo na pláž.

10.  Klient je povinen bezpodmínečně zavřít slunečníky, zavřete výsuvné markýzy, vypnout světla, elektrické a plynové spotřebiče a zavřít vodovodní kohoutky před odchodem z ubytovací jednotky. Je zakázano nechávat zbytečně zapnutou klimatizaci pokud klient opustí ubytovací jednotku nebo větrá otevřenými okny či dveřmi. Chlazení jídla a nápojů tekoucí vodou není povoleno. Je zakázano házení odpadků do záchodu, umyvadla a druhých míst, která na to nejsou určena, jakož i na dvoře a v okolí domu.

11.  V interiéru a exteriéru ubytovací jednotky je přísně zakázaná přítomnost osob, které v ní nejsou ubytované. Pokud se v objektu pohybují osoby, které v ní nejsou registrované nebo nejsou přihlášené při rezervaci, má pronajímatel nebo cestovní kancelář plné právo klientům zrušit ubytování. Klienti ze sousedních domů nebo z jiných ubytovacích jednotek stejného objektu, které však nejsou ve vlastnictví stejného pronajímatele, nemají právo na pobývání v této ubytovací jednotce bez jeho souhlasu.

12.  Klient, který nechtěně nebo naschvál způsobí škodu na majetku, musí pronajímateli proplatit plnou výši škody, ke které došlo.

13.  Pokud klient v den příjezdu plánuje přijet do rezervovaného ubytování až po 20. hodině, je povinen předem informovat pronajímatele o svém pozdějším příjezdu. Vyhneme se tím situaci, že pronajímatel v domnění zrušené rezervace by mohl přijmout jiné hosty. Pokud host nenahlásí pozdější příjezd (po 20:00), bude mít hostitel za to, že host ubytování zrušil.

14.  V den odjezdu jsou klienti povinni opustit ubytovací jednotku do 10. hodiny, aby se mohla připravit pro nové klienty, kteří do ní přijedou od 14. hod. Rezervovaný objekt klienti musí zanechat ve stejném stavu, v jakém ho převzali při příjezdu – nepoškozený a v pořádku.

15.  Doba mezi 23. a 8. hodinou ranní je vyhrazena pro noční klid a doba mezi 14. a 17. hodinou odpoledné pro odpolední klid. Během těchto dob je nutné brát ohled na pronajímatele, sousedy a ostatní klienty v objektu, a neobtěžovat je hlukem.

16.  Klientovi, který nedodržuje pravidla Domácího řádu a narušuje klid v objektu, může být pobyt zrušen. V případě zrušení pobytu ze strany pronajímatele z důvodu porušování pravidel Domácího řádu, se klientovi bez ohledu na vynucené zkrácení pobytu v objektu uhrazená částka nevrací.

Nástupem k pobytu se rozumí, že je klient obeznámen s Domácím řádem a souhlasí se závazky a podmínkami, které jsou v Domácím řádu uvedeny. Všechny spory, které se nemohou vyřešit interně s pronajímatelem, budou řešeny intervencí policie nebo u soudu ve Makarska. Reklamace se zohledňují pouze v případě, pokud jsou nahlášeny během pobytu. Dodatečné reklamace nebudou akceptovány.